HOME RO EN

DICŢIONAR


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- Autorizaţia de construire
Autorizaţia de construire este actul de autoritate al Administraţiei publice locale - Consilii judeţene şi Consilii locale municipale, orăşeneşti şi comunale - pe baza căruia se pot realiza lucrări de construcţii.

- Avizul de amplasament
Avizul de amplasament reprezintă răspunsul scris al operatorului de reţea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere faţă de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă a obiectivului cu reţele electrice ale operatorului.

- Aviz tehnic de racordare - ATR
Avizul tehnic de racordare reprezintă avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor de racordare la reţeaua electrică a locului de producere sau de consum respectiv, pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului precizate în cerere.

- Azimut
Pentru a folosi eficient radiaţia solară, panourile solare sunt orientate astfel încât să poată capta zilnic o cantitate mare de raze solare. De aceea, pe lângă înclinarea soarelui, un rol foarte important în orientarea panourilor solare îl au azimutul şi unghiul panourilor solare. Azimutul este abaterea în grade a suprafeţei panourilor solare faţă de Sud. Unghiul panourilor solare reprezintă abaterea în grade a suprafeţei acestora faţă de orizontală.

- Baterie
Bateria este o bateria de back-up pentru un sistem solar care stochează energia în plus creată de sistem. O casă poate folosi această energie atunci când sistemul solar nu produce suficientă energie, noaptea, sau când apar pene de curent.

- Celulă fotovoltaică
Celula fotovoltaică este un element de bază utilizat în producerea de energie fotovoltaică, alcătuit din materiale semiconductoare. Aceasta converteşte energia solară în energie electrică.

- Certificat verde
Certificatul verde reprezinta o forma de susţinere a energiei electrice produsă din surse regenerabile şi care atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie şi livrată în reţea.

- Contract de racordare
Contractul de racordare este un document încheiat între operatorul de reţea şi utilizator, având ca obiectiv racordarea instalaţiei utilizatorului la reţeaua electrică a operatorului prin realizarea instalaţiei de racordare stabilite în avizul tehnic de racordare.

- Curent alternativ (AC)
Curentul alternativ este un curent electric a cărui direcţie se schimbă periodic, spre deosebire de curentul continuu, al cărui sens este unidirecţional. Forma de undă uzuală a curentului alternativ este sinusoidală. Curentul alternativ apare ca urmare a aplicării unei tensiuni electrice alternative în cadrul unui circuit electric. Forma alternativă a tensiunii/curentului este modul uzual de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice.

- Curent continuu (DC)
Curentul continuu este o mişcare de sarcini electrice într-un singur sens printr-un mediu oarecare. El este produs de baterii electrice (galvanice), termocuple, celule (baterii) electrice solare, generatoare electrice cu colector-comutator (dinamuri).

- Energie electrică reactivă
Energia electrică reactivă este o formă de energie suplimentară care serveşte pentru producerea şi întreţinerea câmpurilor magnetice şi care este consumată, pe lângă energia electrică activă, de receptoarele electrice prevăzute cu bobinaje cum sunt motoarele electrice sau transformatoarele.

- Energie regenerabilă
Energia regenerabilă este o formă de energie produse prin transferul energiei rezultate din procese naturale regenerabile. Energia luminii solare, a vânturilor, a apelor curgătoare, a proceselor biologice şi a căldurii geotermale pot fi captate de către oameni utilizând diferite procedee.

- Energie solară (fotovoltaică)
Energia solară/fotovoltaică este o sursă de energie regenerabilă produsă direct prin lumina şi radiaţia solară.

- Fotovoltaic
Capabilitatea unui corp de a genera o tensiune o data cu expunerea lui la o radiaţie solară vizibilă sau invizibilă.

- Grid (reţea)
Grid-ul/reţeaua reprezintă un sistem de cabluri de înaltă tensiune într-o regiune care distribuie energie electrică la case, întreprinderi sau alte clădiri.

- Insolaţia/iradiaţia
Insolaţia/iradiaţia reprezintă puterea luminoasă incidenta normal pe unitatea de suprafaţă.

- Invertor
Invertorul este un aparat care transformă curentul electric continuu de joasă tensiune în curent alternativ de voltaj ridicat.

- Panou fotovoltaic
Grup de module fotovoltaice, pre asamblate şi echipate electric, concepute ca o unitate instalabilă într-o centrală electrică fotovoltaică.

- Panou solar monocristalin
Un panou solar care este format dintr-un singur cristal mare de siliciu şi are o culoare uniformă. Panourile monocristaline sunt mult mai scumpe şi mai eficiente decât panourile multicristaline (policristaline).

- Panou solar policristalin
Un panou solar care este fabricat din cristale mici de siliciu orientate într-o mulţime de direcţii diferite. Panourile policristaline sunt mai ieftine şi deci mai puţin eficiente decât panourile monocristaline.

- Punct de racordare
Punct fizic din reţeaua electrică la care se racordează un utilizator.

- Putere aparentă
Produsul tensiunii şi curentului aplicat într-un circuit AC. Puterea aparentă sau voltamperii nu este puterea reală a circuitului, deoarece factorul de putere nu este luat în calcul.

- Putere disponibilă
Puterea electrică maximă care poate fi produsă de centrala electrică fotovoltaică (în funcţie de numărul invertoarelor şi al panourilor fotovoltaice aflate în funcţiune), în condiţiile normale de radianţă solară.

- Putere instalată
Valoarea puterii înscrise pe plăcuţa indicatoare a unui grup de producere a energiei electrice şi/ sau în documentaţia tehnică emisa de fabrica constructoare.

- Sistem fotovoltaic
Un număr de panouri fotovoltaice care sunt conectate electric în serie sau în paralel astfel încât să furnizeze energie electrică.

- Sistem electroenergetic naţional (SEN)
Ansamblul instalaţiilor electroenergetice inter-conectate, situate pe teritoriul ţării, prin care se realizeaza producerea, transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice.
Copyright © 2024 Advanced Technology Systems. All rights reserved