HOME RO EN

LEGISLAŢIE

 • - Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie (HG nr.1535/2004 Strategia de valorificare a resurselor regenerabile.)
  Energia solara - Potenţialul energetic solar este dat de cantitatea medie de energie provenită din radiaţia solară incidentă în plan orizontal care, în România, este de circa 1.100 kWh/mp-an.
  Preţul energiei electrice produsă din surse solare fotovoltaice variază între 25 cenţi/kWh şi 50 cenţi/kWh. Pentru alimentarea unor consumatori izolaţi şi consumuri mici de energie, sistemele fotovoltaice oferă o alternativă economică atractivă, dacă se ţine seama de costul ridicat pentru racordarea consumatorilor la reţeaua electrică aferentă sistemului energetic naţional.
  Sursa: ANRE

 • - Legea 134/2012 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
  S-au stabilit nivelul ţintelor naţionale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică în perspectiva anilor 2010, 2015 şi 2020 care este de 33%, 35% şi, respectiv, 38%.
  Producătorii de energie din surse solare beneficiază de 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat.
  Sursa: ANRE

 • - OG 22 /2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie MO nr. 628/ 29 aug 2008
  Pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice pot fi utilizate următoarele instrumente şi mecanisme de finanţare:
  a) modele de contracte pentru instrumente financiare;
  b) sistemul de premiere finanţat de Agenţia Româna pentru Conservarea Energiei de la bugetul propriu şi/sau din surse atrase;
  c) alocarea de fonduri pentru subvenţionarea furnizării programelor şi măsurilor de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi pentru promovarea unei pieţe pentru măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice.
  Sursa: ANRE

 • - HG 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie
  Schema de ajutor de stat se adresează operatorilor economici, întreprinderi mari, mijlocii şi mici, din toate sectoarele economice, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 10, care realizează investiţii iniţiale în oricare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.
  Sursa: ANRE

 • - HG nr. 553/2007 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 540/2004
  Prin HG 553/2007 se acordă o reducere cu 50% a licenţei în scopul promovării producerii energiei electrice din surse regenerabile. Aceste licenţe se referă la solicitările de autorizaţii de înfiinţare pentru realizarea/retehnologizarea unor capacităţi energetice de acest tip sau licenţe, pentru exploatarea comerciala a acestora.
  Sursa: ANRE

 • - Ord. 28/2010 pentru aprobarea Avizelor tehnice de racordare
  Operatorii de reţea emit avize tehnice de racordare cu respectarea prevederilor ordinului. Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor ordinului.
  Sursa: ANRE

 • - Ord. 04/2012 privind actualizarea valorilor limită de tranzacţionare a certificatelor verzi şi a contravalorii unui certificat verde neachiziţionat, aplicabile pentru anul 2012
  Conform ordinului, valorile de tranzacţionare ale certificatelor verzi pe piaţa de certificate verzi pentru anul 2012 sunt următoarele:
  a) valoarea minimă de 121,89 lei/certificat verde (respectiv 28,172 euro/certificat verde);
  b) valoarea maximă de 248,30 lei/certificat verde (respectiv 57,389 euro/certificat verde).
  Sursa: ANRE

 • - Ord. 05/2012 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2011
  Pentru anul 2011 s-a stabilit o cotă obligatorie de achiziţie de certificate verzi de către operatorii de 0,03746 certificate verzi/MWh.
  Sursa: ANRE

 • - Ord. 37/2012 pentru modificarea şi completarea Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energiei pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi
  Energia electrică care beneficiază de sistemul de promovare prin CV prevăzut de Lege, contractată şi vândută pe piaţa de energie, are acces garantat la reţeaua electrică.
  Energia electrică produsă în centrale electrice cu puterea instalată cel mult 1 MW care este contractată şi vândută la preţ reglementat are acces prioritar la reţeaua electrică.
  Sursa: ANRE

 • - Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind Promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE
  Punctele de plecare ale statelor membre, potenţialele lor în ceea ce priveşte energia regenerabilă şi mixurile energetice de care acestea dispun variază. Prin urmare, este necesar ca obiectivul comunitar de 20 % să fie transpus în obiective individuale pentru fiecare stat membru.
  Pe de altă parte, este necesar ca obiectivul de 10 % privind energia din surse regenerabile în transporturi să se fixeze la acelaşi nivel pentru fiecare stat membru. Îmbunătăţirea eficienţei energetice reprezintă un obiectiv cheie al Comunităţii, care urmăreşte să realizeze o îmbunătăţire cu 20 % a eficienţei energetice până în 2020.
  Sursa: EUR-Lex

 • - Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – „Investiţia de azi în Europa de mâine”, 28.01.2009
  Comisia propune un set de trei iniţiative specifice, axate pe obiectivele energetice majore ale UE. În primul rând, susţinerea proiectelor strategice de interconexiune menite să contribuie la soluţionarea câtorva dintre deficienţele infrastructurii actuale. În al doilea rând, investiţii pentru dezvoltarea în continuare a energiei eoliene marine drept furnizor constant de energie regenerabilă. În al treilea rând, promovarea unor proiecte demonstrative privind captarea şi stocarea carbonului, astfel încât producătorii de energie care depun eforturi de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră să poată opta pentru utilizarea combustibililor fosili.
  Sursa: EUR-Lex

 • - Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European - Raport intermediar privind energia regenerabilă - Raportul Comisiei în conformitate cu articolul 3 din Directiva 2001/77/CE, articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2003/30/CE şi privind Planul de acţiune al UE pentru biomasă, COM(2005)628 (SEC (2009)503 final)
  Elaborarea acestei politici privind energia regenerabilă a fost motivată de necesitatea de a răspunde preocupărilor legate de durabilitate apărute o dată cu schimbările climatice şi poluarea aerului, de a îmbunătăţi securitatea aprovizionării cu energie a Europei şi de a dezvolta competitivitatea europeană şi inovarea industrială şi tehnologică.
  Sursa: EUR-Lex
Copyright © 2024 Advanced Technology Systems. All rights reserved